Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση Ποιότητας
Η κλινική Λυράκου ΑΕ, πρωτοπόρος ανάμεσα στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, ολοκλήρωσε με επιτυχία στα τέλη Μαρτίου 2013 την διαδικασία πιστοποίησης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει αναπτύξει, ύστερα από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία πιστοποίησης TUV Austria-Hellas.
Πολιτική Ποιότητας
Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της Κλινικής Λυράκου ΑΕ, και συνάμα κάθε προσπάθεια των στελεχών της, είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας, οι οποίες να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και προσδοκίες των θεραπευoμένων και των συγγενών τους και να ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας και με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, και παρέχονται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για την λειτουργία του. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος αποτελεί βασική μας δέσμευση.

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω των τακτικών και έκτακτων συσκέψεων που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του Συστήματος, θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας, συνεπείς με την παρούσα Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, με χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει με τις εκάστοτε λειτουργικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις.

Γενικοί στόχοι από την εφαρμογή του Συστήματος είναι:

•   Η παροχή υπηρεσιών με Στοργή, Περιποίηση, Ενδιαφέρον & Ζεστασιά προς τους
     νοσηλευομένους.
•   Η παροχή υπηρεσιών με δομημένο τρόπο και με γνώμονα τον επαγγελματισμό σε ένα 
     ευέλικτο & ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας
•   Συνεχής βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων με στόχο τις ασφαλείς συνθήκες   
     διαβίωσης των θεραπευομένων
•   Επιλογή νοσηλευτικού & παραϊατρικού προσωπικού με επίκεντρο τον     
     άνθρωπο(ανθρωποκεντρικό & μόνον)
•  Συνεχής ενημέρωση του επιστημονικού ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικού με
    συγγράμματα, με διαλέξεις, με ημερίδες κλπ, που έχουν σχέση με την εξέλιξη της  
    ιατρικής  επιστήμης.
        
Για την επίτευξη των στόχων της κλινικής, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού, γι’ αυτό, η παροχή δυνατότητας έκφρασης στο προσωπικό και η υποβολή από αυτό προτάσεων βελτίωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας μας, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος συμμετοχής και συνεργασίας.

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, και των συνεργατών, η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται και είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω της ανάρτησής της σε εμφανή σημεία εντός της κλινικής.

Αννίκα – Παρασκευούλα Λυράκου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
 
H διοίκηση της εταιρείας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε επί σειρά δεκαετιών και δεσμεύεται να συνεχίσει την συνεπή, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η Κλινική μας ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει με συνεφείς δομές ή άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ψυχικής υγείας, ακόμη κι αν αυτά τυγχάνει να φέρουν παρεμφερή ή παρόμοι επωνυμία με την "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε."
/UserFiles/timokatalogos-Kliniki-Lyrakou_22-11-2021.pdf
/theseis-ergasias-gr.html
/contact-gr.html
http://www.klinikilyrakou.gr/psychometric-tests-gr/psychometrika-ergaleia.html